ΑΡΧΙΚΗ

Εργαστήριο Κοινωνικής Έρευνας της Θρησκείας και του Πολιτισμού, του Τομέα Ηθικής και Κοινωνιολογίας, Τμ. Θεολογίας  Α.Π.Θ.

Ως Αντικείμενο Έρευνας και Διδασκαλίας του Εργαστηρίου τίθεται το πεδίο της μελέτης των Κοινωνικών Προβλημάτων, των Σύγχρονων Κοινωνικών Τάσεων και Θεωριών για τη θρησκεία και τον πολιτισμό,  των ζητημάτων που σχετίζονται με την κοινωνική ανάλυση της εκπαιδευτικής πραγματικότητας και των κοινωνικών διαστάσεων των Περιβαλλοντικών και των Βιοηθικών ζητημάτων, καθώς και της Θρησκευτικότητας και των κοινωνικών παραμέτρων της Ποιμαντικής. Ειδικότερα, η ερευνητική εστίαση του εργαστηρίου ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνιολογικής, κοινωνικοηθικής και ποιμαντικής κατάρτισης και πρακτικής των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Θεολογίας, των φοιτητών άλλων ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών καθώς και άλλων ενδιαφερομένων, στελεχών και επαγγελματιών καθώς και των εκκλησιαστικών στελεχών.

Βασικός στόχος της έρευνας και της διδασκαλίας στο πλαίσιο λειτουργίας του Εργαστηρίου είναι η διεπιστημονική έρευνα και προσέγγιση των πεδίων των Κοινωνικών Επιστημών και της Κοινωνικής Θεωρίας, της Ποιμαντικής και της Ηθικής. Προς αυτήν την κατεύθυνση η οργάνωση και επιτέλεση άμεσων αλλά και μακροχρόνιων ερευνών στο Πανεπιστήμιο, την τοπική κοινωνία, στην Εκκλησία θα συμβάλει στα επιμέρους επιστημονικά πεδία αλλά και θα διανοίξει προοπτικές διεπιστημονικής, διαπανεπιστημιακής και διακρατικής συνέργειας.

Σε επίπεδο Τομέα Ηθικής και Κοινωνιολογίας και Τμήματος Θεολογίας η στοχοθεσία του Εργαστηρίου είναι πλήρως προσαρμοσμένη με την εξυπηρέτηση των επιστημονικών, ερευνητικών, εκπαιδευτικών και διδακτικών αναγκών του διδακτικού προσωπικού, των ερευνητών και των φοιτητών. Για αυτόν το λόγο η λειτουργία του Εργαστηρίου θα περιλαμβάνει μια σειρά από πρωτοβουλίες όπως είναι η διενέργεια ανοιχτών επιστημονικών συναντήσεων, η κατάρτιση και παρουσίαση ενός στρατηγικού σχεδίου έρευνας, οι διεπιστημονικές συναντήσεις και συμμετοχές σε Συνέδρια, η οργάνωση και υλοποίηση ερευνητικών έργων, η συνεργασία, κάθε μορφής, με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής, η κατάθεση προτάσεων εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων προς τους εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς και εκκλησιαστικούς φορείς. Τα αποτελέσματα των ερευνών θα αποτελούν υλικό για περαιτέρω ερευνητική δραστηριότητα σε επίπεδο διδακτορικών ερευνών και θα παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου και σε επιστημονικά περιοδικά. Μια αδρή περιγραφή της ερευνητικής εστίασης περιλαμβάνει θέματα όπως: α) Αλληλεπίδραση θρησκευτικών και πολιτισμικών παραγόντων στη διαμόρφωση της κοινωνικής πραγματικότητας, β) Κοινωνικά προβλήματα, Κράτος πρόνοιας και κοινωνική φροντίδα στην τοπική κοινωνία, στην Εκκλησία και σε ΜΚΟ γ) Κοινωνικές θεωρίες για τα θρησκευτικά φαινόμενα στη σύγχρονη πραγματικότητα δ) Χριστιανισμός και σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα ε) Περιβαλλοντική Ηθική στ) Βιοηθική ζ) Ποιμαντικά ζητήματα στο σύγχρονο κόσμο η) Σχέσεις Κράτους Εκκλησίας θ) θρησκευτική ελευθερία και ανθρώπινα δικαιώματα ι) ο θεσμός της οικογένειας ια) Εκπαίδευση, θρησκεία, πολιτισμός  ιβ) Επιστήμη και Ηθική κ.α.

ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3060/26.09.2016

Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι .Εργαστήριο Κοινωνικής Έρευνας της Θρησκείας και του Πολιτισμού, ΕΚΕΘΡΗΠΟ (Social Research Center for Religion and Culture, SRCRC).

Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 908/01.11.2019

“ως Διευθυντής του Εργαστηρίου Κοινωνικής Έρευνας της Θρησκείας και του Πολιτισμού, ΕΚΕΘΡΗΠΟ, του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εκλέχθηκε ο Χρήστος Τσιρώνης του Νικολάου αναπληρωτής καθηγητής του οικείου Τμήματος,

με τριετή θητεία. Θεσσαλονίκη, 21 Οκτωβρίου 2019